PROIECTUL ROSE

ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT

PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR

Ce este ROSE?

Proiectul privind învățământul secundar (ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Titlul subproiectului: Construieşteţi reuşita!

Build your success!

Acord de grant: Nr. 731/SGL/RII/02.10.2018

Obiectivul general al Proiectului

Asigurarea progresului școlar al elevilor prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Liceul Tehnologic„Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești pentru o mai bună inserție pe piața muncii și tranziție facilă în învățământul terțiar.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea abilităților de comunicare/relaționare și formarea unui comportament echilibrat, etic, non-violent, de viață sănătoasă, responsabil, la 240 de elevi, prin consiliere psihopedagogică și activități extrașcolare pe perioada de implementare a proiectului.

2. Creșterea gradului de conștientizare a elevilor din grupul țintă (240 de elevi) asupra importanței procesului educațional și a promovării examenului de bacalaureat prin consilierea și orientarea școlară/profesională, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului

3. Dezvoltarea la 240 de elevi a competențelor specifice probelor examenului de bacalaureat pentru a crește șansele de reușită, prin activități remediale, pe toată perioada de derulare a proiectului.

4. Crearea unui cadru adecvat pentru o educație de calitate prin modernizarea a 4 săli de clasă în primii doi ani de proiect.

Beneficiarii direcți:

240 de elevi din clasele a XI-a (120 de elevi) și a XII-a (120 de elevi) care:

1.provin din familii cu nivel scăzut al veniturilor (sub 200 lei/membru de familie);

2.fac naveta de la o distanță de peste 20 de Km;

3.au cerinţe educaționale speciale;

4.au frecvență redusă – peste 20 de absențe nemotivate și tendință de abandon;

5.provin din familii dezorganizate sau au unul sau doi părinți plecați în străinătate;

6.au rezultate școlare slabe (corigențe la sfârșitul anului școlar anterior debutului proiectului).

In fiecare an vor beneficia de acest program 30 de elevi din clasele a XI-a şi 30 de elevi din clasele a XII-a.

Activităţile principale propuse în proiect

  1. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN

ØActivități de consiliere psihopedagogică în grup și/sau individuală

Vor fi organizate activități de consiliere psihopedagogică în grup având diferite teme în funcție de necesitățile grupului țintă. Se va stabili de asemenea un program de consiliere psihopedagogică individuală la care se vor inscrie elevii cu probleme deosebite și se vor organiza ședințe la care vor participa și părinții (când se recomandă acest lucru)

 

I. Activități remediale și de pregătire pentru examenul de bacalaureat.

Se vor efectua:

2 pregătiri/săptămână a câte două ore, timp de 20 de săptămâni/an pentru elevii din clasele a XI-a

3 pregătiri/săptămână a câte două ore, timp de 20 de săptămâni/an pentru elevii din clasele a XII-a

Elevii care rămân după ore vor avea asigurată o masă, iar elevilor navetiști care nu pot ajunge acasă după orele de pregătire suplimentară din cauza condițiilor meteo sau distanțelor mari li se va asigura cazarea în cămin și trei mese la cantina școlii.

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Orientare școlară și profesională

Se vor organiza vizite de documentare la universități din țară, la agenți economici reprezentativi pentru domeniul de activitate al elevilor, la târguri naționale și internaționale, expoziții. Se urmărește astfel orientarea școlară și profesională a elevilor și, imlicit, motivarea pentru promovarea examenului de bacalaureat

Excursii de documentare

Echipa de implementare a proiectului va organiza o activitate extracurriculară pe semestru: excursii de documenare, participare la spectacole de teatru, audiţii muzicale, etc.

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

Igienizarea spațiilor propuse modernizării (zugrăvit, montare parchet)

Achiziționarea mobilierului și a echipamentelor pentru sălile propuse modernizării

Se urmăreşte igienizarea a 4 săli de clasă care vor fi amenajate cu mobilier şi echipamente didactice moderne pentru desfăşurarea activităţilor proiectului.

IV. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT

Derularea activităţilor acestui proiect va urmări :

Rezultate intermediare așteptate:

30 de elevi din clasele a XI-a și 30 de elevi din clasele a XII-a consiliați în grup 8 ședințe a câte o oră/an;

10 elevi consiliați individual, 10 ședințe a câte o oră/an;

5 elevi consiliați împreună cu părinții, 6 ședințe a câte o oră/an;

30 de elevi din clasele a XI-a beneficiari ai activităților remediale 2 activităţi a câte 2 ore/săptămână, timp de 20 de săptămâni/an;

30 de elevi din clasele a XII-a beneficiari ai activităților de pregătire pentru examenul de bacalaureat, 3 activităţi/săptămână a câte 2 ore/săptămână, timp de 20 de săptămâni/an;

30 de elevi din clasele a XII-a beneficiari ai vizitelor la două universități din țară /an;

30 de elevi din clasele a XII-a beneficiari ai vizitelor la 2 agenți economici reprezentativi pentru domeniile în care se pregătesc elevii/an;

30 de elevi din clasele a XII-a beneficiari ai unei vizite/an la expoziție/târg în domeniile de pregătire ale elevilor;

60 de elevi beneficiri ai excursiilor de documentare.

Igienizarea a 4 săli de clasă în primii doi ani de proiect;

Achiziționarea mobilierului şi a echpamentelor pentru sălile propuse modernizării.

Rezultatele finale așteptate

Rata abandonului școlar cu 1% mai mică la finalul proiectului.

Rata de participare la examenul de bacalaureat cu 2% mai mare la finalul proiectului.

Rata de promovare a examenului de bacalaureat cu 3% mai mare la finalul proiectului.

 

PROIECT ROSE

  • Invitatiile de participare la achizitii si fisa de specificatii tehnice se pot ridica de la sediu beneficiarului.
  • Acestea se fac pentru achizitii de mobilier scoalar si echipamente IT.
  • Impreuna cu invitatia de participare se ofera fisa de specificatii tehnice pentru achizitia de mobilier scolar si separat fisa specificatiitehnice pentru achizitia de echipament IT.
  • Data publicare: 29-11-2018